Zima2

1. Wprowadzenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zarządza drogami powiatowymi na obszarze powiatu opolskiego o łącznej długości 561,1 km. Prace związane ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem będą prowadziły firmy wyłonione w drodze przetargu.

ZDP zawarł jednoroczne umowy na dostawę materiałów do zwalczania śliskości i kompleksowe utrzymanie określonych odcinków dróg.

2. Zakres działań służby drogowej w stosunku do poszczególnych standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym  2013/2014 r.

Na podstawie Uchwały Nr 169/2003 Zarządu Powiatu Opolskiego będą obowiązywały w sezonie zimowym 2013/2014 następujące standardy zimowego utrzymania   dróg:

  • Standard V
  • Standard VI

Wykaz dróg ( administrowanych przez tutejszy Zarząd ) do zimowego utrzymania w sezonie 2013/2014 z podziałem  na poszczególne standardy  przedstawiono w punkcie 8.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami, noszących znamiona klęski żywiołowej, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg. W takich przypadkach, panujący na drogach intensywny ruch samochodowy szczególnie nie w pełni sprawnych pojazdów ciężarowych (łyse opony, moc silnika nieadekwatna w stosunku do przewożonej masy) może grozić poważanymi utrudnieniami w ruchu, powstawaniem przerw w komunikacji drogowej i utrudnić pracę służbom drogowym w usuwaniu gołoledzi lub śniegu. W związku z tym, apelujemy do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzali stan techniczny swoich pojazdów, bowiem zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny.

3. Standardy zimowego utrzymania dróg.

      Przynależność danej drogi do określonego standardu wynika z jej funkcji, jaką pełni w planie zagospodarowania przestrzennego,a także z natężenia ruchu. Zdecydowano się na zakwalifikowanie niektórych dróg do odcinków nieobjętych zimowym utrzymaniem, są to jednak drogi o małym znaczeniu komunikacyjnym często leśne i gruntowe. Dlatego też, między innymi większe środki mogły zostać przeznaczone na odcinki, które pełnią decydującą rolę w całościowej infrastrukturze transportowej i komunikacyjnej naszego regionu.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu
z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencji

V

Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

 -   luźny                 – 16h

 -   zajeżdżony        –  występuje

 -   języki śnieżne     –  występują

 -   zaspy                 – występują do 24h

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24h

 W miejscach wyznaczonych:

 -  gołoledź                        – 8h     

 -  śliskość pośniegowa       – 10h

 

 

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Drogi.

 -   luźny                 –  występuje

 -   zajeżdżony        –  występuje

 -   nabój śnieżny    –  występuje

 -   zaspy                –  występują do 36h

     Dopuszcza się przerwy w komunikacji  do   36h

 W miejscach wyznaczonych

 -  gołoledź                    - 12h

 -  śliskość pośniegowa   –  12h   

 

 


 

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.

     Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostają telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację prac.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać pod niżej podanymi numerami telefonów.


J. Dziatkiewicz

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

77441-40-69 

77441-40-70

605-581-200

pon. - pt.

w godz.  700 - 1500

D. Kotowski

Obwód Drogowy Dąbrowa

77464-10-33 

603-875-984

pon. - pt.

w godz.  700 – 1500

J. Halupczok

Obwód Drogowy Kotórz Mały

77421-20-91 

603-875-983

pon. - pt.

w godz.  700 – 1500

M. Kozieł

Obwód Drogowy Chrząstowice

77421-96-84 

605-424-010

pon. - pt.

w godz.  700 – 1500

 

Dyżurny Akcji Zimowej

604-428-460

pon. - pt.

w godz.  1500 – 700

dni wolne - calodobowo

 

5. Zestawienie ilościowe zasłon przeciwśnieżnych. 

ZDP Oddział terenowy

Ilość zasłon  (mb) 

Obwód Drogowy  Chrząstowice

   3650

 

6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.

   Do zwalczania śliskości zimowej, stosuje się przede wszystkim sól drogową oraz materiały uszorstniające tj. kruszywo naturalne o ziarnach wielkości do 2 mm i mieszankę tego materiału z solą.

 7.    Wykaz sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.

Na bieżący sezon przygotowano niezbędną ilość sprzętu mechanicznego, którego wielkość przewidziana na drogi powiatowe przedstawia się następująco:

 

      Gminy: Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski – Obwód Drogowy Chrząstowice

 Ø     Pług lekki

 

1 szt.

 Ø     Pług średni

 

2 szt.

 Ø     Piaskarko-solarki

 

2 szt.

 

8.  Wykaz dróg objętych i nieobjętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2013/2014

L.p.

 

 Numer i nazwa drogi

 

 Km

od – do

 Długość

całkowita

drogi

długość odcinków

w standardach ZUD

Drogi miejskie objęte ZUD

V

VI

Drogi nie objęte ZUD

Obwód Drogowy nr 3  w m. Chrząstowice

 

Gmina Chrząstowice

1.

1711

DK 46- Chrząstowice – DK 46

0+000-4+311

4,31

1,80

2,511

-

2.

1712

Ozimek – Przywory

5+825-9+679

3,85

3,85

-

-

3.

1714

DK 94 - Dębska Kuźnia (DK 46)

0+250-7+093

6,84

6,84

-

-

4.

1745

DP 1706  -Dębska Kuźnia

1+201-5+229

4,03

-

4,03

-

5.

1746

Chrząstowice –Daniec

0+000-6+552

6,55

-

6,55

-

6.

1747

DP 1815 - Daniec – Dąbrowice

0+748-5+651

4,90

-

4,90

-

7.

1748

Dębie –Raszowa

0+000-2+972

2,97

-

-

2,97

8.

1751

Chrząstowice –Walidrogi

0+000-5+994

5,99

5,99

-

-

9.

1752

Lędziny - DK 94

0+000-5+484

5,48

-

1,50

3,98

Razem w gminie

 

44,92

18,48

19,49

6,95

 

 

Gmina Ozimek

10.

1706

Ozimek-Kotórz Mały

0+000-8+265

8,26

8,26

-

-

11.

2221

odc. miejski

ul. Powstańców Śląskich  w Ozimku

0+000-0+479

0,479

-

-

0,479

12.

1712

odc. miejski

odc. miejski

Ozimek –Przywory

ul. Kolejowa w m. Ozimek

ul. Daniecka w Ozimku

 

2+133

5+825

0+000

1+392

1+392

2+133

3,70

 

1,392

 

0,741

3,70

 

-

-

 

-

-

 

1,392

 

0,741

 

13.

1713

Krasiejów-Krośnica

0+000-3+387

3,39

 

-

3,39

-

 

14.

1732

DW 463-Biestrzynnik-Dylaki

0+000-3+990

3,99

-

3,99

-

15.

1738

Grodziec-Zębowice

0+000-2+273

2,27

-

2,27

-

16.

1739

DW 463 -Mnichus -DK 46

0+000-3+715

3,72

-

3,72

-

17.

1740

Antoniów-Szczedrzyk

0+000-3+095

3,10

-

3,10

-

18.

1742

odc. miejski

Ozimek-Krasiejów

ul. Brzeziny w Ozimku

0+654-2+538

0+000-0+6541,88

0,654

 

-

-

1,88

-

-

0,654

9.

1744

DK 46 -Krzyżowa Dolina

0+000-4+319

4,32

-

2,00

2,32

20.

1758

Zębowice-Chobie –DK 46

5+315-6+581

1,27

-

  1,27

-

21.

1762

Grodziec-Chobie

0+000-2+432

2,43

-

  2,43

-

22.

1771

odc. miejski

odc. miejski

droga przez  m. Ozimek

ul. Częstochowska w Ozimku

ul. Opolska w Ozimku

0+720-1+299

0+000-0+720

0+000-0+668

0,58

0,720

0,668

  0,58

-

-

-

-

-

-

0,720

0,668

23.

1807

Strzelce Op.-Krasiejów

12+570-17+175

4,61

-

2,967

1,643

24.

1816

Kadłub –Spórok

4+552-6+250

1,70

-

1,70

-

Razem w gminie

 

49,87

12,54

28,72

4,65

3,96

 

 

Gmina Tarnów Opolski 

25.

1712

Ozimek-Przywory

9+679-25+363

15,684

15,68

-

-

26.

1714

DK 94 -Dębska Kuźnia (DK 46)

0+000-0+250

0,250

0,25

-

-

27.

1716

Kąty Op.-Zimnice Małe – DW  415

0+000-1+253

1,253

-

1,25

-

28.

1747

DP 1815 - Daniec-Dąbrowice

0+000-0+748

0,748

-

0,75

-

29.

1748

Dębie-Raszowa

2+972-5+248

2,276

-

-

2,28

30.

1749

Raszowa-Nakło

0+000-2+564

2,564

-

2,56

-

31.

1750

Tarnów-Nakło

0+000-2+417

2,417

-

2,417

-

32.

1751

Chrząstowice-Walidrogi

5+994-7+211

1,217

1,22

-

-

33.

1764

Utrata-Raszowa

0+000-2+475

2,475

-

0,60

1,88

34.

1767

Tarnów-Otmice

0+000-3+193

3,193

-

0,50

2,69

35.

1768

Kąty Op.- DW 423

0+000-1+481

1,480

-

1,48

-

36.

1829

Kamień Śl.-Kosorowice

1+521-3+775

2,254

-

2,254

-

Razem w gminie

 

35,81

17,15

11,81

6,85

 

Ogółem Obwód Drogowy nr 3

 

130,60

48,17

60,02

4,65

17,76